Начало / Политика за поверителност

Политика за поверителност

  ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА KOKOAUTO.BG

  в сила от 18.10.2021 г.

   

  I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  1. ВЪВЕДЕНИЕ
  1.1 Настоящата политика за поверителност регламентира обработването на лични данни на физически лица от страна на „КОКОАУТО БГ“ ЕООД, ЕИК: 205631014, със седалище и адрес на управление: гр. София 1715, район „Младост“, ж.к. „Младост 4“, бл. 471, вх. 2, ет. 1, ап. 28 във връзка с осъществяването на дейност в областта на онлайн търговията чрез интернет страницата www.kokoauto.bg (наричана по-долу за краткост „Сайта”), представляващ електронен магазин, чиито собственик е.

  1.2 Важно е да се запознаете с настоящата Политика преди използване на нашите услуги, тъй като предоставянето им е свързано със събиране на определени категории лични данни. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно (с изключение на обработваните чрез бисквитки данни) с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Платформата и/или достъп до нея. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, която сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

  По всички въпроси, касаещи обработката на Ваши лични данни, можете да се свързвате с нас на тел. 02/ 831 30 53, на адрес: 1202 София, ул. „Козлодуй“ 2А или на имейл адрес kokoautobg@abv.bg.

   

  2. ЗА ТОЗИ ДОКУМЕНТ
  2.1 Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е неразривно свързана с Общите условия на „КОКОАУТО БГ ” ЕООД, но не е част от тях. Тя има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електронни продукти и услуги, в това число, кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични им данни от „КОКОАУТО БГ ” ЕООД.

  2.2 Чрез уебсайта www.kokoauto.bg, „КОКОАУТО БГ“ ЕООД (наричано за краткост „Администратора/ът“ и „Ние“) обработва личните данни на физически лица съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан “Регламента/ът”, както и всички останали нормативни актове, свързани с обработката и защитата на лични данни на физически лица.

  2.3 „КОКОАУТО БГ“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, § 7 от Регламента, тъй като определя целите и средствата за обработване на личните данни на физическите лица. Ние обработваме свързаните с Вас лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, като се стремим да гарантираме подходящо ниво на сигурност на тези данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане на данните Ви. За тази цел прилагаме подходящи технически и организационни мерки.

  II. ДЕФИНИЦИИ И ПАРАМЕТРИ
  За целите на настоящата политика, използваните в нея термини имат следното значение:

  •  „Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;
  • Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице, или физическо лице, което може да бъде идентифицирано( „субект на данни“) чрез идентификатори като име, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ и т.н.), данни за местонахождение (геолокализация), онлайн идентификатор  (например IP) или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
  • „Нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин
  • Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични (по електронен път) или други средства (на хартиен носител) като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
  • Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
  •  „Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
  • Уебсайт“ ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси. В контекста на настоящата Политика за поверителност уебсайт е www.kokoauto.bg.

  Термините, които не са дефинирани по-горе, имат значението, дадено им в Регламент (ЕС) 2016/679.

  III.ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ ДОКУМЕНТ И ЧИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТАМЕ?
  Чрез www.kokoauto.bg, „КОКОАУТО БГ“ ЕООД обработва личните данни на следните категории физически лица:

  • Посетители на уебсайта https://www.kokoauto.bg;
  • Лица, които поръчват стоки без осъществяване на регистрация – единствено чрез посочване на телефонен номер;
  • Лица, които се регистрират, поръчват и закупуват стоки през уебсайта https://www.kokoauto.bg;
  • Лица, абонирани за информационния бюлетин (newsletter) на https://www.kokoauto.bg;
  • Лица, осъществяващи комуникация с нас чрез чат Zopim, телефон, Skype, Viber, Messenger или по друг начин, оповестен и направен достъпен от Администратора;
  • Физически лица, отправящи запитвания, молби, поръчки и всякаква друга информация или документи до „КОКОАУТО БГ“ ЕООД (вкл. заявления за упражняване на предвидените в чл. 15-22 от Регламента права и електронни съобщения);

  Чрез настоящата Политика за поверителност ние се стремим да Ви предоставим необходимата информация, свързана с обработването на Вашите лични данни по прозрачен, достъпен и лесно разбираем начин.

  IV. КАКВИ КАТЕГОРИИ ЛИЧИ ДАННИ ОБРАБОТВА „КОКОАУТО БГ“ ЕООД?
  А. Технически данни
  Всеки път, когато посещавате страницата ни само информационна цел, т.е. не се регистрирате, не правите поръчка и не ни предоставяте информация по друг начин, нашата система автоматично открива данни и информация от компютърната система на извикващия компютър. За целта се събират следните данни:

  • IP адрес, операционна система, доставчик на интернет услуги;
  • Вид и версия на Вашия браузър, приставки на браузъра;
  • Данни за местоположение;
  • Данни за вход във Вашия потребителски профил;
  • Дата и час на достъп до електронния магазин;
  • Уеб сайтове, от които системата на потребителя е попаднала на нашата интернет страница;
  • Уеб сайтове, които системата на потребителя е потърсила през нашата интернет страница;
    

  Б. Идентификационни данни.
  Когато закупувате стока чрез електронен магазин www.kokoauto.bg, Вие сключвате договор за покупко - продажба от разстояние с „КОКОАУТО БГ“ ЕООД. Ако сте посочили като получател на стоката трето лице, това трето лице също става страна по договора за покупка и за нас възникват задължения и към третото лице. Регистрацията и създаването на профил за използване на електронния магазин не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил. Събирането на посочените по-долу категории лични данни обаче е необходимо за изпълнение на задълженията ни по договора за покупко-продажба и в двата случая.

  При поръчка на стока чрез сайта, „КОКОАУТО БГ“ ЕООД събира следните категории лични данни, които са необходими за изпълнение на задължението ни по договора за покупка- продажба към Вас и/или към посоченото от Вас трето лице:

  • Вашето име и фамилия или името и фамилията на получателя на стоката (в случай че е трето лице);
  • Вашият електронен адрес (e-mail);
  • Ваш адрес или адрес на получателя на стоката (в случай че е трето лице);
  • Вашия телефонен номер или телефонен номер на получателя, посочен от Вас.
  • Информацията в създадения от Вас потребителски профил, съдържащ освен посочените по-горе идентификатори и история на покупките, запазени автомобили в моят гараж и потребителско име.

  При покупка от разстояние (чрез сайта, по телефона, онлайн чат Zopim, Viber, Skype, Facebook) и доставка на територията на България събраните данни ще бъдат предоставени на нашите партньори - куриерски фирми Спиди и Еконт експрес.

  В случай, че сте избрали да получите поръчаната стока от нашия магазин, събраните данни ще бъдат използвани само с цел идентификация при получаване на място.

  Чрез сайта www.kokoauto.bg, „КОКОАУТО БГ“ ЕООД НЕ ОБРАБОТВА  „чувствителни“ лични данни. За „чувствителни“ се считат такива данни  разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта.

  „КОКОАУТО БГ“ ЕООД не обработва лични данни на лица, ненавършили 14-годишна възраст.

  V. ЦЕЛИ, ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ И СРОКОВЕ НА СЪХРАНЕНИЕ

  ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО

  ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

  СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

  • Комуникация по телефон, приемане на поръчки;
  • Две имена и адрес за доставка, телефон за контакт, e-mail;

  Преддоговорни отношения и сключване или изпълнение на договор съгласно чл. 6, § 1, буква “б” от Регламента

  Разговорите не се записват. Данните относно съответните поръчки се съхраняват до 5 години от осъществяване на доставката;

  • Онлайн комуникация и чатове, вкл. интегрирания в сайта чат zopim,  комуникация през Viber, Messenger, Skype;
  • Две имена и адрес за доставка, телефон за контакт, e-mail;
  • Друга информация, която лицето доброволно предоставя;

  Преддоговорни отношения и сключване или изпълнение на договор съгласно чл. 6, § 1, буква “б” от Регламента

  12 месеца, освен в случаите, в които имате регистриран потребителски профил;

  •  Регистрация на потребител и създаване на потребителски профил;
  •  Обработване и изпълнение на поръчка по сключен договор.
  •  Установяване на връзка с лицето по телефон или осъществяване на кореспонденция, отнасяща се до доставката на стоката и нейното заплащане;
  • Данни относно физическата Ви идентичност и данни за контакт: потребителско име, две имена, e-mail, телефон за контакт;
  • Адрес за доставка;

   

  Сключване или изпълнение на договор съгласно чл. 6, § 1, буква “б” от Регламента

  В зависимост от вида на документа – до 5 г. от датата на доставката;

  • Изпълнение на нормативните изисквания на Търговския закон, Закона за счетоводството и др.;
  • Водене на счетоводна отчетност относно приходите получени съгласно договорите.
  • Данни относно физическата Ви идентичност: три имена, ЕГН, адрес;

  Законово задължение  съгласно чл. 6, § 1, буква “в” от Регламента;

  В зависимост от вида на документа и данните - до 5 г.

   

  • Обработване на жалби, молби, заявления и всякакви други документи, адресирани до  „КОКОАУТО БГ“ ЕООД, вкл. по електронен път;
  • E-mail
  • Две имена
  • Друга информация, която Вие сте предоставили в своето запитване (която не може да бъде идентифицирана предварително);

  Законово задължение  - чл. 6, § 1, буква “в” от Регламента

  или

  Легитимен интерес - чл. 6, § 1, буква “е” от Регламента

  До 5 години от последното предприето действие;

  • Поддържане на вътрешен регистър на нарушенията на сигурността на личните данни в „КОКОАУТО БГ“ ЕООД;
  • три имена и ЕГН;

  Законово задължение  - чл. 6, § 1, буква “в” от Регламента;

  До 5 г. от датата на последното предприето действия, свързано с нарушението;

  • Обработване на заявления от субекти на данни с искане за упражняване на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, депозирани пред  „КОКОАУТО БГ“ ЕООД - в качеството му на администратор на лични данни;
  • три имена
  • ЕГН/ЛНЧ
  • адрес за кореспонденция
  • постоянен адрес
  • в определени случаи – паспортни данни (когато заявлението се подава от друго лице);

  Законово задължение  - чл. 6, § 1, буква “в” от Регламента;

  До 5 години от последното предприето действие

  • Системни дневници (логове);
  • …………

  Законово задължение – чл. 6, § 1, буква “в” от Регламента;

  ……….

  • Изпращане на информационен бюлетин;
  • E-mail;
  • IP-адрес на заявяващото устройство;
  • Дата и час на регистрацията;

  Легитимен интерес- чл. 6, § 1, буква “е” от Регламента;

  До възражение/отказ от страна на субекта;

  • Персонализиране на реклама, дефиниране на предпочитания и настройки; анализиране на функциите на сайта.
  • Технически данни;

  Легитимен интерес съгласно чл. 6, § 1, буква “е” от Регламента

  До приключване на сесията;


  VI. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
  Използваме Вашите лични данни единствено и само за целите, посочени в раздел IV на настоящата Политика за поверителност. Определени особености на данните, които ни предоставяте, могат да указват  допълнителни категории данни (напр. избрания от Вас e-mail може да насочва към политическите Ви убеждения или религиозната Ви принадлежност). Ние не отчитаме тези характеристики и не извършваме какъвто и да е допълнителен анализ. Освен това, ние не осъществяваме и не използваме технологии за профилиране (респ. автоматизирано вземане на решения).

  Ние съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с нормативно определените срокове за съответната документация.  Личните данни, съдържащи се в документи, за които не е предвиден нормативно установен срок, се съхраняват за срок от 5 години.

  След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се изтриват/унищожават, освен ако: 

  • са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния субект на лични данни, която следва да бъде разгледана от „КОКОАУТО БГ“ ЕООД;
  • или  съответният субект на лични данни е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея преди изтичане на горепосочения срок;
  • допълнителното им съхранение е необходимо във връзка със спазване на нормативно задължение в тежест на Администратора;

  В случай че желаете да получите допълнителна информация относно специфичните срокове на съхранение на конкретни видове лични данни, можете да се свържете с нас на посочените в настоящата политика контакти.

  VII. КАКВИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ ПРИЛАГА „КОКОАУТО БГ“ ЕООД?
  „КОКОАУТО БГ“ ЕООД предприема множество технически и организационни мерки, с които гарантира високо ниво на сигурност на личните данни при тяхното обработване. По отношение на уебсайта следва да имате предвид, че връзката е криптирана чрез SSL сертификат, a достъпът до администраторския панел е високо защитен /в тази част може да се въведе допълнителна информация.

  Отделно от гореизложеното, „КОКОАУТО БГ“ ЕООД предоставя достъп до свързаните с Вас лични данни единствено на свои служители, чиито трудови функции изискват достъп до тези данни (ограничени съобразно принципите на Регламента), възлага обработването на тези данни  на външни организации, които осигуряват високо степен на сигурност и защита на данните Ви и прилага множество други мерки на физическа и документална защита.

  VIII. НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ СВЪРЗАНИТЕ С ВАС ЛИЧНИ ДАННИ?
  Ние от „КОКОАУТО БГ“ ЕООД се отнасяме сериозно спрямо защитата на личната Ви информация. Достъп до личните Ви данни имат само служители на „КОКОАУТО БГ“ ЕООД, чиито непосредствени трудови задължения са свързани с дейности, за чието изпълнение Вашите лични данни се събират и обработват.

  Извън нашата организацията Вашите лични данни е възможно да бъдат предоставени на:

  • компетентни органи в изпълнение на законови разпоредби или други нормативно установени задължения, включително на НАП, НОИ и др.;
  •  наши партньори, с които имаме сключени договори за предоставяне на различни услуги, вкл. доставчици/вносители, куриери (Speedy и/или Еконт), счетоводни консултанти, IT поддръжка, съхранение (СуперХостинг.БГ) и др.
  • Рекламни мрежи, чиито т.нар. „рекламни бисквитки“ сте разрешили при посещението си на нашия уебсайт (напр. Facebook, Google). Личните данни, които е възможно да бъдат споделени с такива организации, са единствено категориите данни, които съответните бисквитки събират.

  Всичките ни партньори спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, като са поели такива ангажименти чрез сключените с нас споразумения за защита на личните данни (в съответствие с чл. 28, §3  от Регламента).

  Личните Ви данни не се предоставят на други лица в рамките на ЕС, нито на трети страни или международни организации.

  IX. БИСКВИТКИ (COOKIES)
  При посещение на нашия уебсайт, независимо от това дали извършвате закупуване на стоките предлагани на него, ние събираме информация за начина по който Вие използвате уебсайта чрез т. нар. бисквитки (cookies).  

  „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се генерират при заявка от Вашия браузър към нашия web сървър и се съхраняват на Вашето устройство, като по този начин улесняват работата Ви онлайн. Бисквитките ни позволяват да изпълним задълженията си по договора за покупкo - продажба, да Ви предложим по-добро клиентско обслужване и да Ви изпращаме релевантна на Вашите интереси информация за други стоки, които предлагаме.

  В зависимост от времето, за което бисквитките ще бъдат запазени в устройството на потребителя съществуват два вида бисквитки – временни (сесийни) бисквитки  и постоянни (проследяващи) бисквитки.

  • Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра или мобилното Ви устройство, когато посещавате нашия Сайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата.
  • Постоянните бисквитки имат дата и/или период на валидност, това означава, че при затваряне на браузъра бисквитката не се изтрива, а се съхранява като файл на вашия компютър или мобилно устройство за определен период от време.


  Ние използваме следните категории бисквитки:

  • Задължителни/необходими бисквитки (essential cookies)

  Задължителните бисквитки са безусловно необходими, за да може сайта да изпълнява своите функции и не могат да бъдат деактивирани чрез нашия уебсайт. Тези бисквитки се използват единствено от нас и следователно са собствени бисквитки. Често задължителните бисквитки са постоянни.

  Използването на задължителните бисквитки се основава на нашите законни интереси, за да гарантираме правилното техническо функциониране, достъпа и използването на Сайта и е свързано с изпълнение на договорите с потребителите за предоставяне на продуктите предлагани от www.kokoauto.bg.   

  • Бисквитки за ефективност и функционалност

  Тези бисквитки не са задължителни, но деактивирането им може да доведе до ограничена фукционалност на сайта. Те ни позволяват да анализираме използваемостта на сайта, подобряване на неговата функционалност и улесняване на потребителите при неговото използване, чрез запомняне на предпочитанията.

  Информацията, която събират тези бисквитки е свързана с поведението на потребителите и това как те използват уебсайта (като например използваните браузъри и операционни системи от потребителите, броя на посещенията, средната продължителност на посещенията и прегледаните страници, брой споделяния, харесвания и др.). Цялата информация, която тези бисквитки събират е обобщена следователно анонимна.

  • Рекламни/маркетингови бисквитки  

  Това обикновено са бисквитки на трети страни, които събират информация за навиците Ви на сърфиране с цел по-добро адаптиране на рекламите към Вашите интереси (посредством банери или реклами във Facebook и други сайтове, които посещавате).

  Тези бисквитки анализират Вашето поведение не само на нашия сайт, но и на други такива, при което се изгражда Ваш профил, чрез който се реализира т. нар. „рекламиране базирано на интересите“.  Вие можете да ги деактивирате свободно във всеки един момент, като по този начин рекламите, които Ви се предоставят ще отчитат в по-малка степен Вашите предпочитания и интереси.

  При първото Ви посещение на нашия уебсайт Ви се предоставя възможност да разрешите използването на всички бисквитки (като приемете това изрично или като се съгласите мълчаливо като продължите сърфирането на уебсайта), или да приемете обработването само на задължителните бисквитки (необходими за нормалното функциониране на уебсайта ни), изключвайки останалите.  Нашият сайт не предоставя възможност за изключване на задължителните бисквитки.

  Освен чрез използването на секцията "Настройки на бисквитките" на нашия уеб сайт можете да управлявате вашите настройки на бисквитките и от настройките на браузъра ви чрез посочените по-долу линкове. Ние не препоръчваме деактивирането на всички бисквитки или бисквитките на нашия уеб сайт, посредством използване на настройките на браузъра, тъй като без задължителните бисквитки сайта ни няма да може да изпълнява основните си функции както е предвидено.

  • Internet Explorer [https://support.microsoft.com/bg-bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies]
  • Google Chrome [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en]
  • Mozilla Firefox [https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies]
  • Safari [https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US&viewlocale=en_US]
  • Opera [https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/]
  • Microsoft Edge [https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy]
  • Обща информация [https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0]

   

  X. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
  Заедно с Facebook Ireland Ltd. “КОКОАУТО БГ“ ЕООД изпълнява функциите на съвместен администратор. Обработваме предоставената от Вас информация в  Messenger (продукт на Facebook) с цел предоставяне на данни/оферта, обработване на поръчка и осъществяване на доставка на избраните от Вас стоки. Не използваме предоставената от Вас информация за други цели. С настройките за поверителност на Facebook можете да се запознаете на следния линк:

  ​​​​​https://bg-bg.facebook.com/about/basics/manage-your-privacy

  • FACEBOOK PLUGINS

  На уебсайта www.kokoauto.bg  са интегрирани плъгини (plug-ins) на социалната мрежа Facebook. Доставчик е Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

  Плъгините на Facebook се разпознават по логото на Facebook или бутона "Харесвам" ("Like") на нашата страница. Повече информация относно Facebook плъгините можете да намерите на developers.facebook.com/docs/plugins/.

  Когато посещавате www.kokoauto.bg, посредством плъгин се осъществява директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. По този начин Facebook получава информация, че www.kokoauto.bg е бил посетен от Вашия IP адрес. Ако кликнете на бутона "Харесване“ докато сте във Facebook акаунта си, свързвате съдържанието на нашите страници с профила си във Facebook. По този начин Facebook може да свърже посещението на нашите страници с потребителския Ви акаунт.

  За повече информация относно обработването от страна на Facebook можете да откриете в политиката за поверителност на Facebook на https://www.facebook.com/policy.php

  Ако не желаете Facebook да свързва достъпа до сайта ни с профила Ви, моля се отпишете/излезете от  акаунта си във Facebook.

  • Ние използваме допълнителни канали за комуникация, в които поддържаме профили:

                                                    

  XI. С КАКВИ ПРАВА РАЗПОЛАГАТЕ?
  Потребителите на уебсайта www.kokoauto.bg, в качеството си на субекти на лични данни, разполагат с описаните по-долу права. В случай че отправите искане чрез депозиране на заявление по образец или в свободна форма за упражняване на някое от тези права, ние ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели във връзка с него в срок до 1 (един) месец от получаване на съответното заявление.

  В случай че искането Ви е свързано с предприемането на по-сложни или многобройни действия, този срок може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме своевременно.

   Субектите на лични данни следва да имат предвид, че в определени случаи (при невъзможност за идентификация) можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане. Например, можем да изискаме заявлението да бъде депозирано само на място на адреса на магазина. Администраторът на лични данни не е задължен да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните въз основа на информацията, предоставена в искането.

  Упражняването на изложените по-долу права е безплатно, освен в случаите на повторни или прекомерни искания. В този случай „КОКОАУТО БГ“ ЕООД може да изиска заплащането на определена такса за погасяване на допълнителните административни разходи.

  i. ПРАВО НА ДОСТЪП
  Вие (като субект на лични данни) имате право да получите от  „КОКОАУТО БГ“ ЕООД потвърждение дали организацията обработва лични данни, свързани с Вас. В случай че установим, че обработваме лични данни, свързани с Вас, ние ще Ви предоставим следната информация (когато е приложимо):

  • Категории лични данни, които се обработват;
  • Цели на обработването;
  • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити  личните данни, по специално получателите в трети държави или международни организации (ако ще бъде осъществяван такъв трансфер);
  • Предвиденият срок за съхранение на личните данни, а ако това е невъзможно - критериите за неговото определяне;
  • Съществуването на право да изискате от нас личните Ви данни да бъдат коригирани, изтрити, обработването да бъде ограничено или да се направи възражение срещу това обработване;
  • Правото на жалба до надзорен орган;
  • Всяка налична информация за източника на личните Ви данни, в случаите в които те не са предоставени от Вас;
  • Съществуването на автоматизирано вземане на решения, вкл. профилиране;

  Ако в заявлението си посочите изрично подобно искане, ние ще Ви предоставим копие от личните данни, които са обект на обработване от дружеството. В случай че изискате допълнително копие, моля да имате предвид, че е възможно да Ви определим такса за всяко допълнително копие в размер на 0,50лв/ страница или да Ви бъде отказан отговор на искането за достъп.

  ii. ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ
  Ако смятате, че Вашите лични данни, които обработваме са неточни, Вие имате право да поискате от „КОКОАУТО БГ“ ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас.

  В случай че свързаните с Вас лични данни са непълни, Вие разполагате с възможност да поискате тяхното допълване, като за тази цел ще ни бъде необходимо допълнително писмено потвърждение (чрез допълнителна декларация) чл. 15 - чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 /ОРЗД/

  iii.ПРАВО НА ЗАЛИЧАВАНЕ (ПРАВО ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН)
  Вие разполагате с правото да поискате изтриването на свързаните с Вас лични данни, когато е приложимо някое от следните основания:

  • личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • оттегляте своето съгласие и няма друго правно основание за тяхната обработка;
  • възразили сте срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество пред Вашите интереси, прави и свободи, или когато данните се обработват за целите на директния маркетинг;
  • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • личните Ви данни трябва да бъдат изтрити  с цел спазването на правно задължение, приложимо по отношение на администратора;

  Правото Ви да искате изтриване на личните Ви данни не е приложимо, съответно „КОКОАУТО БГ“ ЕООД няма задължение да изтрие лични данни, ако обработването е необходимо:

  •  за спазване на наше законово задължение или за изпълняване на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт;
  • За установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

  Предвид горното, правото „да бъдеш забравен” не е абсолютно право. Всеки субект на данни може да се възползва от него единствено при наличие на конкретно основание.

  iv. ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО
  Вие (като субект на лични данни) имате право да изисквате ограничаване на всяко обработване на свързани с Вас лични данни, с изключение на тяхното съхранение, в следните случаи:

  • когато оспорвате точността на личните данни и желаете ограничаване на свързаните с Вас лични данни /това ограничаване ще бъде осъществено за срок, който ще ни позволи да проверим тяхната точност/;
  • когато обработването на свързаните с Вас лични данни е неправомерно, но Вие не желаете тяхното изтриване, а само ограничаване на тяхното обработване;
  • когато „КОКОАУТО БГ“ ЕООД не се нуждае повече от свързаните с Вас лични данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • когато Вие сте възразили срещу обработването (когато е приложимо) и тече проверка дали законните основания на Администратора, имат преимущество пред Вашите интереси;

  „КОКОАУТО БГ“ ЕООД може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:

  • за съхранение на данните;
  • със съгласието на субекта на данните;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • за защита на правата на друго физическо лице;
  • поради важни основания от обществен интерес;

  В случай че сме коригирали или изтрили отнасящи се до Вас лични данни, или сме ограничили тяхното обработване, ще информираме всеки получател, на когото те са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Ако пожелаете, ще Ви предоставим информация кои са тези получатели.

  v. ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ
  Вие имате право да получите свързаните с Вас лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. При поискване от Ваша страна, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг Администратор на лични данни по Ваш избор, когато това е технически осъществимо. Вие, като субект на лични данни можете да упражните правото на преносимост, когато са налице следните две предпоставки:

  • обработването се извършва въз основа на Вашето съгласие или обработването се извършва въз основа на договорно задължение;
  • обработването се извършва по автоматизиран начин.

  За да можем да реализираме Ваше искане за директно прехвърляне на лични данни на друг администратор, този администратор също трябва разполага с технически средства, за да получи личните Ви данни.

  vi. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ
  Вие имате право да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, когато това обработване е въз основа на легитимния интерес на „КОКОАУТО БГ“ ЕООД или на трета страна. Право на възражението имате при обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, описано по-долу.

  Ние ще преустановим обработването, ако не можем да докажем, че съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

  • Право на възражение срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг;

  Ние обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг посредством изпращането на електронен бюлетин ( newsletter). Във всеки един момент Вие можете да възразите срещу обработката на тези лични данни, посредством заявление, като в този случай ние незабавно ще преустановим последната. Освен чрез заявление, Вие можете да изискате спиране на обработването на личните Ви данни и като се отпишете от абонамента за получаване на електронен бюлетин чрез хипервръзката (линк) за отписване, която е част от всеки e-mail, с който Ви изпращаме електронен бюлетин. 

  XII. КАК ДА УПРАЖНИТЕ ОПИСАНИТЕ ПО-ГОРЕ ПРАВА?

  За да упражните правата си, Вие следва да попълните заявление по образец, което е приложено в края на настоящата Политика за поверителност и можете да изтеглите безплатно. Заявлението можете да получите и на място в обекта на Администратора, находящ се на адрес: 1202 София, ул. „Козлодуй“ 2А. В случай че това ще Ви улесни, може да използвате и заявление в свободна форма.

  В заявлението следва да посочите кое от изброените по-горе права желаете да бъде удовлетворено, заедно с описание на искането и предпочитани действия за неговото реализиране.

  Освен това, в него следва да посочите трите си имена, ЕГН, постоянен адрес, адрес за кореспонденция,  други данни за идентифициране, както и предпочитана форма за комуникация. След като посочите дата и подпишете заявлението, разполагате със следните възможности  да ни го предоставите:

  • По електронен път на следния e-mail адрес: kokoautobg@abv.bg, съгласно Закона за електронния подпис и електронните удостоверителни услуги или Закона за електронното управление;
  • Лично на адрес: 1202 София, ул. „Козлодуй“ 2А. Заявлението може да бъде подадено лично от Вас или от друго лице, което предостави нотариално заверено пълномощно.
  • По поща или по куриер с обратна разписка до адрес: 1202 София, ул. „Козлодуй“ 2А. В този случай подписът върху заявлението следва да бъде нотариално удостоверен, за да можем да установим Вашата самоличност по безспорен начин.

  В случай че не сме в състояние да установим по безспорен начин Вашата самоличност, ние си запазваме правото да поискаме предоставянето на допълнителна информация.

  • Освен описаните по-горе права, Вие разполагате с възможност да:
  • Подадете жалба пред Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) в случаите, в които считате, че сме нарушили Вашите права за защита на данните, гарантирани от Регламента или друг действащ нормативен акт;
  • Данни за контакт с КЗЛД:

   гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2         

   Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

   Електронна поща: kzld@cpdp.bg

   Интернет страница: www.cpdp.bg

  • В случаите, в които считате, че сме нарушили Вашите права при обработването на Вашите лични данни, гарантирани от Регламента или друг действащ нормативен акт, освен да подадете жалба до КЗЛД, имате право да подадете жалба до административния съд по седалището на „КОКОАУТО БГ“ ЕООД (Административен съд- София град).Вие нямате право да сезирате съда, в случай че има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или нейно решение относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда;
  • Претендирате обезщетение за претърпени в резултат на нарушаване на Вашите права за защита на данните имуществени и неимуществени вреди - в случаите, в които считате, че сме нарушили Вашите права за защита на данните, гарантирани от Регламента или друг действащ нормативен акт, и сте подали жалба до компетентния съд, в рамките на същото производство може да претендирате обезщетение за претърпените от нарушението вреди, когато такива са настъпили.
  • „КОКОАУТО БГ“ ЕООД ще Ви уведоми своевременно в случай на нарушение на сигурността на личните данни, когато има вероятност нарушението да доведе до висок риск за Вашите права и свободи.

                                                                                                                                    

   XIII. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

   „КОКОАУТО БГ“ ЕООД полага усилия, за да гарантира, че обработваните лични данни, отнасящи се до всички физически лица, се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани в настоящата политика.

   Настоящата Политика за поверителност може да бъде изменяна и допълвана по инициатива на Администратора на лични данни, най-вече поради напредъка на дигитализацията и динамичното развитие на потребителското право, електронната търговия и европейската регулация на отношенията, свързани с обработката на лични данни. За това обстоятелство ще Ви уведомим чрез pop-up съобщение на сайта ни. Когато измененията са съществени и касаят целите за обработване на личните Ви данни, ще Ви информираме за промените на посочения от Вас електронен адрес.

   Можете да разберете кога е била последно изменяна тази Политика за поверителност, като погледнете посочената дата на последна актуализация в горната част на тази страница.

   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА можете да изтеглите от [ТУК].


    

quality Гарантирано качество consulting Безплатна консултация lowPrice Гарантирано ниски цени customers 100% доволни клиенти delivery Проверка на пратката