Начало / Общи условия

Общи условия

  ОБЩИ УСЛОВИЯ

  за използване на електронния магазин на „КОКОАУТО БГ“ ЕООД: www.kokoauto.bg
   

  ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА:

  Наименование: “КОКОАУТО БГ“ ЕООД

  ЕИК: 205631014

  Адрес на управление:  гр. София 1715, район „Младост“, ж.к. „Младост 4“, бл. 471, вх. 2, ет. 1, ап. 28

  Адрес на осъществяване на дейността: гр. София 1202, Център, район „Сердика“, ул. „Козлодуй“ № 2А

  Телефон: 0888 737 825

  E-mail: kokoautobg@abv.bg


  I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ДЕФИНИЦИИ


  1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “КОКОАУТО БГ“ ЕООД с ЕИК: 205631014, като създател и собственик на www.kokoauto.bg, от една страна, наричан Tърговец, и лицата ползващи електронния магазин, намиращ се на интернет адрес www.kokoauto.bg, включително тези сключващи договор за покупко-продажба от разстояние за стоките предлагани от електронен магазин www.kokoauto.bg, наричани по-долу Клиенти, от друга страна.

  2. Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате този сайт. В случай че не сте съгласни с тях, Вие следва да преустановите ползването на www.kokoauto.bg.

  3. Търговецът си запазва правото по свое усмотрение и по всяко време да променя, допълва или заличава части от изброените по-долу Общи условия без изрично предизвестие, като публикува актуалната редакция на „Общи условия“ на сайта www.kokoauto.bg. Търговецът уведомява потребителите за всяко значимо изменение в Общите условия по сключени договори в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от Клиентите e-mail адреси.

  4. Отговорност на посетителите на сайта е да проверяват Общите условия при всяко посещение, непосредствено преди използването на сайта. В случай, че продължите използването на сайта се счита, че сте запознат с настоящите промени в Общите условия, приемате ги и се задължавате да ги спазвате. С настоящото Вие се съгласявате, че всички поръчки, последващи публикуваните промени се регулират в съответствие с новите изменени Общи условия.

  5. Премането на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и “КОКОАУТО БГ“ ЕООД . С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и “КОКОАУТО БГ“ ЕООД  договор. Такива данни са имена, телефон, адрес и имейл.


  2. ДЕФИНИЦИИ:

  Определения използвани в настоящите Oбщи условия:

  1. „Общи условия“ са настоящите Общи условия за ползването на сайта;

  2.  „Потребител“ означава потребител по смисъла на ЗЗП. Потребител е всеки Клиент, който е физическо лице, което придобива стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.  

  3. „Клиент“  е всяко лице, което е заредило в браузъра си www.kokoauto.bg, разглежда съдържанието и/или се е регистрирало на сайта www.kokoauto.bg и/или е извършило поръчка на стоките предлагани от електронния магазин чрез сайта или други информационни канали (вкл. по телефон Viber, Skype, Facebook, онлайн чат Zopim и др.). Клиентите могат да бъдат както физически лица, така и представители на юридически лица, като в понятието се включват и потребителите.

  4. „Търговец“ съгласно ЗЗП е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка. В контекста на настоящите общи условия „Търговец“ е „КОКОАУТО БГ“ ЕООД.

  5. „Доставчик“ е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.

  6. „Стока“ е движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. В контекста на настоящите Общи условия „стоки“ са всички продукти, предлагани на уебсайта www.kokoauto.bg.

  7. „Вносител“ е всяко физическо или юридическо лице, което внася стока на територията на Европейския съюз като част от своята търговска или професионална дейност с цел стоката да бъде разпространена на територията на Европейския съюз.

  8. „Производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което: а) по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара; б) се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

  9. „Поправка или ремонт“ на потребителска стока е привеждането и в съответствие с договора за продажбата ѝ, когато има несъответствие между тях.
  10. „Електронен магазин“ е  електронния  магазин,   достъпен  на  адрес  в Интернет www.kokoauto.bg, чрез който Клиентите имат възможност да сключват договори   за   покупко-продажба   и   доставка   на   предлаганите   от  електронния магазин стоки, включително и следното:

   i. Да преглеждат съдържанието на www.kokoauto.bg;

   ii. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и изпълнението на договори за покупко-продажба;

   iii. Да получават информационен бюлетин и информация относно предлагани от електронния магазин стоки;

   iv. Да извършват плащания съобразно настоящите общи условия;

  11. „Интерфейс“ (или потребителски интерфейс) в контекста на настоящите общи условия представлява съчетанието от приложен софтуер и графичното оформление, чрез което клиентите осъществяват действия в уебсайта;

   12. „Уебсайт“ или „Сайт“ ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси. В контекста на настоящите Общи условия, уебсайт е www.kokoauto.bg.

   

  II. РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

  13. Регистрацията на сайта www.kokoauto.bg не е задължителна, напълно безплатна е и се осъществява доброволно от Клиентите, като тя е необходима при ползването само на определени функционалности от сайта.

  14. За преглеждане на сайта и запознаване с неговото съдържание, както и за бърза поръчка не е необходимо осъществяване на регистрация.

  15. Заявка за регистрация се извършва от Клиента в реално време с въвеждането на следната информация: e-mail, парола, две имена и телефон. След като въведе посочената информация, Клиентът трябва да отбележи с отметка, че се съгласява с разпоредбите на настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност на „КОКОАУТО БГ“ ЕООД. Полетата, които задължително трябва да бъдат попълнени от Клиента, са отбелязани със знак „звездичка“.

  16. С отбелязване с отметка в полето "Приемам Общите условия  и Политиката за поверителност“ на www.kokoauto.bg, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с тях, приема изцяло и се задължава да ги спазва.

  17. Клиентът и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора могат да бъдат извършвани по електронен път, чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

  18. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са извършени от лицата, посочени в потребителската информация, предоставена от Клиента при осъществяване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното потребителско име и парола за достъп.

  19. Клиентът носи пълна отговорност относно опазването на своите потребителски данни, както и за действия на трети лица със същите. Клиентът следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него с цел гарантиране на сигурността и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Клиентът следва да уведоми Търговеца в срок до 4 (четири) часа от установяване на съответното обстоятелство, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Клиента и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.

  20. След попълване на необходимата информация и натискане на бутона „регистрация/създай профил“ Клиентът получава e-mail за потвърждение на регистрацията, съдържащ информация за въведените от него данни, както и потребителското име и парола, с които ще може да получи достъп до създадения от него потребителски профил. В случай че клиентът желае да коригира предоставената от него информация поради наличие на грешка или неточност, той може да направи това по всяко време, след като достъпи създадения от него потребителски профил.

  21. В случай че за регистрация на Клиента се използва притежавания и поддържания от него профил в социални или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Търговецът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Клиента в съответната социална или друга мрежа.

  22. След като Клиентът е създал потребителски профил и е получил потвърждение на регистрацията си на посочената от него електронна поща, същият може да добави желаните стоки във виртуалната си кошница, както и да проследява статуса на актуалните си поръчки, да разглежда историята на своите поръчки, да комуникира с Търговеца и др.

  23. Идентифициране на Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му  за приемане на Общите условия, създаване на потребителски профил и за направената поръчка, се извършва чрез съхранение на лог - файлове на сървъра на www.kokoauto.bg.
   

  III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

  24. Клиентите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от електронния магазин www.kokoauto.bg чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на  страницата му или  друго средство за комуникация от разстояние.

  25. По силата на сключения с Клиентите договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

  26. С използването на този интернет сайт и електронен магазин, както и на всяко компютърно/мобилно приложение, което заимства данни от тях (доколкото по отношение на последното не са приложими други Общи условия, изключващи или допълващи настоящите), Клиентите изразяват съгласие разпоредбите на настоящите Общи условия да бъдат обвързващи спрямо тях по отношение на предоставяния достъп до тях така, както е описано в тези Общи условия.

  27. Към всяка предлагана от Търговеца стока е предоставена снимка/схема, информация относно цената ѝ, основните ѝ характеристики и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Клиентите при покупката. Всички снимки на продукти на сайта са взаимствани от каталозите на фирмите производители/доставчици, снимките са илюстративни и „КОКОАУТО БГ” ЕООД не носи отговорност за тяхната актуалност и автентичност.

  28. След като Клиентът е добавил във виртуалната си кошница стоката/ите, които желае да закупи, същият следва да кликне върху изображението на кошница в горния десен ъгъл. При извършване на поръчка Клиентът има право да избере вида на стоките, количеството им, начина на доставка и други - според предложените на Сайта възможности.

  29. След като прегледа съдържанието на своята кошница и го одобри, Клиентът натиска бутона „поръчай“, с което финализира поръчката и същата се изпраща за одобрение от Търговеца. Чрез това действие Клиентът заявява своето съгласие за сключване на договор от разстояние, приемайки и задължавайки се изцяло да спазва настоящите Общи условия. 17. При финализиране на поръчката, чрез натискане на бутона „ поръчай“ , Клиентът се задължава да заплати цената на избраните стоки и декларира, че е запознат с обстоятелството, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна.

  30. След финализиране на поръчката, Клиентът получава автоматично потвърждение на посочения от него имейл адрес за успешно генерирана поръчка.

  31. Получения потвърдителен имейл е доказателство за сключването на договора между Търговеца и Клиента за покупко-продажба на стоките, предлагани от от www.kokoauto.bg.

  32. След като Търговецът прегледа направената поръчка и провери дали коректно е въведена необходимата информация за доставка, в срок до 2 (два) работни дни от получаване на поръчката, последният се свързва с Клиента за уточняване на детайлите на поръчката и финално потвърждение. В случай че Клиентът е допуснал грешка или неточност при попълване на данните си или избора на стока, той има възможност да информира за това Търговеца, като съответните данни биват коригирани преди финалното потвърждение.

  33. По време на телефонния разговор с консултант на Търговеца, Клиентът също така може да се откаже от направената на www.kokoauto.bg поръчка, като ясно заяви това свое желание. Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение пред консултант на Търговеца на телефоните посочени в раздел Контакти или чрез изпращане на e-mail на адрес kokoautobg@abv.bg.

  34. Търговецът си запазва правото да поиска допълнително потвърждение на поръчката и/или информация, необходима за изпълнението ѝ, включително по телефон или електронна поща. В случай че Клиентът откаже да предостави изискваното от Търговеца потвърждение и/или необходима информация, отказът автоматично води до отмяна на поръчкат

  35. Търговецът има право да откаже направена поръчка, когато е налице някое от следните обстоятелства:

  i. Стоката е спряна от производство;

  ii. Липса на складова наличност. В случай на изчерпана складова наличност на заявената от Клиента стока, Търговецът уведомява Клиента за изчерпването й посредством телефонно обаждане или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента e-mail адрес. Клиентът има право да избере да се откаже от поръчката или да я промени.

  iii. При допуснати технически грешки в цената на предлагани на сайта стоки КОКОАУТО БГ“ ЕООД има право да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение на Потребителя по никакъв начин, освен да възстанови платени от Потребителя суми, ако има такива;

  iv. Неплащане на капаро за стока;

  v. При невъзможност за осъществяване на връзка с Клиента на посочения от него телефонен номер (няма връзка с номера, клиентът не отговаря на обаждането) след два неуспешни опита за връзка;

  vi. При предходна поръчка Клиентът неоснователно е отказал да получи поръчани стоки на адреса, посочен от него (което се удостоверява с документи, предоставени от куриера) и не е заплатил дължимите за това разноски;

  vii. Клиентът отказва да предостави необходима информация – съгласно чл. 22 от настоящите Общи условия;

  36. Договорът за покупко-продажба се сключва на български език.

  37. Чрез електронна поръчка от електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни във виртуалната кошница на Клиента. 

  38. Електронният магазин предоставя възможност за осъществяване на поръчки 24 (двадесет и четири) часа в денонощието.

  39. Електронни поръчки, направени след 16 часа, както и в дни на официални празници или събота и неделя, се обработват в първия работен ден след осъществяване на поръчката.
   

  IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  40. Посочените на сайта цени са в български лева и са с включен ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство, с изключение на разноските за доставка на стоката, които са за сметка на Клиента.

  41. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предупреждение цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.  Промяната на цената важи за Потребителите от момента на обявяването й на сайта  на www.kokoauto.bg. Посочената в момента на осъществяване на поръчката цена е крайна и включва всички данъци и такси. Клиентът е длъжен да заплати обявената в момента на поръчката цена. 

  42. “КОКОАУТО БГ“ ЕООД може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от “КОКОАУТО БГ“ ЕООД.

  43. В крайната цена, посочена за всеки вид стока, НЕ се включва стойността на разноските за доставка. Стойността на доставката се определя съгласно тарифата на съответната куриерска компания в зависимост от адреса на доставка, размера и теглото на пратката, стойността на наложения платеж, вида на избраната от Клиента услуга и др. С размера на дължимите разноски за доставка на стоките Клиентът може да се запознае на сайта на съответния лицензиран пощенски оператор (куриер), чрез който желае да му бъде доставена стоката.

  44. За всяка поръчка на стока, която не е налична на територията на Р. България, а се доставя по индувидуална поръчка на Клиента, последният дължи авансово плащане (капаро) в размер на 50% (петдесет процента) от цената. Авансово дължимата сума се заплаща в срок до 3 (три) дни от потвърждение на поръчката по посочена от „КОКОАУТО БГ“ ЕООД, в писменото потвърждение, банкова сметка. Ако дължимата сума (капаро) не бъде заплатена в горепосочения срок, поръчката автоматично се анулира. Останалите 50% (петдесет процента) от цената Клиентът заплаща при получаване на стоката. При отказ на Клиента от поръчката, капарото не се възстановява.

  45. Търговецът издава фактура на всеки Клиент, посочил в поръчката си, че желае да му бъде издадена такава, когато е посочил необходимите данни за издаването ѝ. 

  46. Клиентът може да избере следните начини на плащане:

  i. Наложен платеж - плащането се извършва в брой на куриера при доставката;

  ii. В брой – в обекта на Търговеца, находящ се на адрес: гр. София, ул. „Козлодуй“ № 2А;
  iii. Дебитна или кредитна карта - плащане се извършва посредством ПОС-терминал на куриера, който доставя пратката или в офиса, от който получавате пратката;
  iv. Банков превод по сметка на Търговеца;


  47. При избор на плащане в обект на Търговеца, Търговецът информира Клиента с e-mail или телефонно обаждане относно прогнозната дата, на която последният може да получи стоката на място в обекта му. 48. След като поръчаната стока се намира в обекта на Търговеца, той уведомява Клиента по телефон или e-mail за готовността за предаване на стоката. Клиентът разполага със срок от 7 (седем) календарни дни за заплащане и получаване на стоката. В случай че Клиентът не се яви в този срок, Търговецът има право да развали договора и да претендира обезщетение за разноските, направени поради забавата на Клиента.
   

  V. ДОСТАВКА

  48. Доставката на поръчаните стоки може да бъде осъществена до офис на лицензиран пощенски оператор (куриер) или до адрес на Клиента на територията на Република България.  

  49. Срокът за доставка на стоките е до 3 работни  дни, считано от деня, следващ деня в който поръчката е потвърдена от Търговеца. За населени места, които лицензираният пощенски оператор (куриерът) посещава по график, срокът може да бъде удължен с до 3 (три) работни дни.

  50. „КОКОАУТО БГ“ ЕООД си запазва правото едностранно да удължи горепосочените срокове при доставка на стоки, които не са налични на склад, като своевременно уведомява Клиента за това забавяне. Максималният срок за доставка на такива стоки е 30 (тридесет) календарни дни.

  51. За някои по-специфични стоки, които се доставят по поръчка на Клиента, срокът за доставка може да бъде удължен до 30 (тридесет) работни дни. Търговецът изрично уведомява писмено Клиента за това обстоятелство преди потвърждаване на поръчката. Клиентът има право да се откаже от поръчката, в случай че не е съгласен с удължаването на срока.

  52. Търговецът не носи отговорност за случаи на забава, предизвикана по вина на лицензирания пощенски оператор (куриер).

  53. Клиентът е длъжен да осигури достъп за извършване на доставката на посочения от него адрес, когато като метод на доставка е избрал доставка до адрес.

  54. При посочени неверни, непълни и/или неточни лични данни (лице за контакт и телефон) включително и при посочен непълен, неточен или фиктивен адрес, при подаване на заявката от страна на Клиента, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

  55. Клиентът разполага с правото на преглед на стоката, преди да я заплати на лицензирания пощенски оператор (куриер).

  56. Клиентът се задължава да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и преди подписването на товарителницата/транспортния документ. В случай че последната е увредена, констатират се явни недостатъци и/или липса на придружаващи аксесоари, да уведоми незабавно Търговеца и да откаже да приеме стоката. В този случай се изготвя и подписва констативен протокол (в два еднообразни екземпляра), в който се описва констатираното състояние на пратката и на нейната опаковка, както и придружаващите я документи и аксесоари  (ако има такива). Ако Клиентът не направи това при получаване на стоката в присъствието на куриера, стоката се смята за одобрена и приета като съответстваща на изискванията и лицето губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

  57. При отказ от получаване на стоката извън посочения в чл.45 случай, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

  58. При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от Клиента адрес по негова вина или поради отсъствието му, лицето извършващо доставката информира Клиента за посещението и уточнява дата за ново посещение. В случай, че лицензираният пощенски оператор (куриер) не успее да се свърже с Клиента в 3-дневен срок от получаване на пратката в техен офис или при невъзможност за доставка и при второ посещение, която не е по вина на Търговеца и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Търговецът се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки.

  59. Доставката се счита за извършена и собствеността върху стоките прехвърлена след заплащането на стоките в момента на предаването им на Клиента или на оторизирано от него трето лице, което се удостоверява с полагането на подпис на товарителницата/транспортния документ. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Клиента адрес за доставка.

  60. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките. Когато Клиентът е избрал да получи стоката в обекта на Търговеца, рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Клиента в момента на предаването ѝ в обекта на Търговеца.
   

  VI. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

  61. Всеки Потребител има право да се откаже от договора в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките (датата на доставката), без да посочва причина и без да дължи обезщетение и неустойка. Потребителят заплаща единствено разходите за връщане на съответните стоки, по отношение на които е упражнил правото си на отказ.

  62. За да упражни Потребителят правото си на отказ, стоката следва да отговаря на определени условия. А именно:

  i. Стоката трябва е с ненарушен търговки вид и без липсващи части;

  ii. Стоката трябва да е в своята оригинална опаковка (кутия или друга оригинална опаковка), всички придружаващи етикети и стикери трябва да са непокътнати и по техните места;

  iii. Да не е употребявана и/или монтирана;

  iv. Да не е увредена/счупена при транспорт. В случай, че се установи увреда на пратката при получаване от куриер се съставя констативен протокол в присъствието на куриера. В случай, че транспортния дефект се установи в последствие продуктът не подлежи на връщане/замяна.

  v. Да бъде придружена с всички съпътващи документи – касова бележка/разписка за пощенски паричен превод издадена от куриер или фактура, гаранционна карта, указания за употреба и всички други прилежащи към оригиналната опаковка документи;

  Неизпълнението на което и да е от горепосочените условия, може да доведе до отказ да върнем заплатената сума или да заменим стоката с друга.

  63. Когато Потребителят желае да се откаже от договора, той следва да информира Търговеца за решението си, преди изтичането на 14-дневния срок от доставката, като може да  използва стандартния формуляр за отказ, изготвен за улеснение от страна на Търговеца - ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ. Указания за попълването му, както и информация относно правото Ви на отказ и други начини да заявите отказ можете да намерите [ТУК].

  64. Формулярът може да бъде изпратен по електронен път чрез изпращане на e-mail на адрес kokoautobg@abv.bg. Правото си на отказ можете да упражните и лично, посещавайки адреса на обекта на Търговеца, както следва: гр. София 1202, ул. „Козлодуй“ № 2А чрез депозиране на попълнен формуляр за отказ или чрез устно изразяване на това Ваше желание, за което ще съставим съответния формуляр, който Вие ще подпишете. В този случай, когато формуляра се депозира на място в обекта на Търговеца, може да предадете стоката в момента на заявяване на желанието за отказ.

  65. Потребителите НЯМАТ право на отказ от договора, когато:

  i. Стоките са изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

  ii. При доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

  iii. За доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

  iv. Стоките, които имат специфичен начин на опаковане и които след разпечатването си не могат да бъдат възстановени в предходното състояние (в т.ч. двигателно масло, добавки, смазки и греси, течности и лубриканти, елекрически части и компоненти и т.н.);

  v. При всички други случаи, предвидени със закон.

  66. Потребителят е длъжен да върне стоката на адрес: гр. София, ул. „ Козлодуй“ 2А. Право на потребителя е да избере дали да донесе стоката лично на  горепосочения адрес или да използва куриер. За улеснение на своите клиенти  „КОКОАУТО БГ“ ЕООД предоставя възможност стоката да бъде изпратена и до следните офиси на куриери:
   

  • Офис на Speedy: [859] град София, ул. „Козлодуй“ № 55;
  • Офис на Еконт: град София, ул. „Козлодуй“ № 8;
    

  67. До момента на предаване на Стоката на Търговеца от страна на Потребителя, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя, вкл. такива, възникнали в резултат от използването на куриерски услуги за връщането ѝ. Потребителят поема изцяло разходите за връщането на стоката до обекта на Търговеца.

  68. След като стоката бъде получена от Търговеца, последният проверява дали последната отговаря на изискванията посочени в чл. 51 от настоящите Общи условия. В случай че стоката отговаря на условията за връщане, в 14-дневен срок от получаването ѝ Търговецът възстановява на Потребителя заплатената сума, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с допълнителни разходи за Потребителя. В случай, че се установи, че стоката не отговаря на  условията за връщане, описани в чл. 51 от настоящите Общи условия, Търговецът си запазва правото да не уважи искането за отказ от договора и да откаже възстановяването на заплатена сума.
   

  VII. РЕКЛАМАЦИИ

  69. Всички стоки продавани в онлайн магазина имат законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция (ако има такава).

  70. Търговецът НЕ предоставя търговска гаранция, освен в случаите, в които производителят е осигурил такава. Предлаганите на сайта стоки имат различни гаранционни срокове в зависимост от продуктовата група, производителя и предназначението на автомобила. Рекламации в рамките на търговската гаранция, когато такава е предоставена от производителя, се правят по реда, описан в гаранционните условия и документи.

  71. В случай че производителят е осигурил търговска гаранция на стоката, в нея са описани адресите и телефоните на оторизираните сервизи, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционният срок на закупената от потребителя/клиента стока. Всичките тези условия следва да бъдат съобразени от Потребителя/Клиента при предявяване на рекламации.

  72. Всеки Потребител има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба, в срок до две години от датата на доставка на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

  73. Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи за Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  i. Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

  ii. Значимостта на несъответствието;

  iii. Възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

  74. За несъответствие на предлаганите от Търговеца стоки се счита:

  i. Потребителската стока не е годна за обичайната употреба, за която служат стоки от същия вид или не притежава характеристиките, определени от Търговеца;

  ii. Потребителската стока не отговаря на описанието, дадено от Търговеца под формата на образец;

  iii. Не е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил Търговеца за своето изискване и то е прието от Търговеца;

  iv. Не притежава обичайните качества и характеристики на стоки от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се има предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните ѝ характеристики, направени от Търговеца, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или етикета на потребителската стока;

  75. При констатиране на дефект, Потребителят писмено или устно уведомява Търговеца в срок не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствието. В 7-дневен срок от уведомлението, Клиентът предава стоката за привеждане в съответствие с договора за продажба лично или чрез куриер на адрес гр. София, ул. „Козлодуй“ 2А. В случай, че клиента реши да използва услугите на куриер разноските за връщането на стоката към Търговеца са за сметка на Клиента. За улеснение на Потребителя, Търговецът предоставя възможност стоката да бъде изпратена и до следните офиси на куриери:

  Офис на Speedy: [859] град София, ул. „Козлодуй“ № 55;
  Офис на Еконт: град София, ул. „Козлодуй“ № 8;

  Ако рекламацията бъде приета като основателна, платената за доставка до обекта на Търговеца сума се възстановява на Потребителя по удобен и за двете страни начин, което се уговаря допълнително с Потребителя.   

  76. При подаване на рекламация Потребителят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО прилага и документите, на които се основава претенцията:

  i. Касова бележка/ разписка за пощенски паричен превод издаден от куриер или фактура, доказващи покупката;

  ii. Протоколи, актове или други документи от оторизиран сервиз, установяващи несъответствието на стоката с договореното, както и доказващи, че авточастта е монтирана в специализиран сервиз. В протокола следва да са описани марка и модел на автомобила, рег. номер, дата на монтаж и изминати км в деня на монтажа, изминати км в деня на предявяване на рекламацията, подписи и печати на сервиза, извършил ремонта.

  iii. Снимки на дефекта/тите и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

  77. В случай, че Потребителят не може да предостави касова бележка и/или фактура за закупената стока, както и при непредставяне на протокол от оторизиран сервиз в който е монтирана частта, Търговецът си запазва правото да откаже удовлетворяване на рекламацията.

  78. Търговецът изпраща стоката, заедно с протокола от оторизирания автосервиз и всички останали придружаващи документи към Производителя/Вносителя, който предоставя на Търговеца становище по заявената рекламация. В случай, че рекламацията е одобрена в едномесечен срок от получаване на рекламацията Търговецът привежда стоката в съответствие чрез отремонтиране, а случаите, а случаите, когато това е невъзможно чрез замяна на  стоката с нова. Разходите по предаване на стоката към Клиента са за сметка на Търговеца.

  79. В случай, че рекламацията е неоснователна, Търговецът уведомява Потребителя за това и му предоставя копие от протокола за рекламация.

  80. Търговецът НЕ носи отговорност за повреди, причинени от неподходящ и/или неправилен монтаж и/или експлоатация, неправилно съхранение, неспазване на инструкции, възникнали при опит за отстраняването на повреди от неоторизирани или оторизирани лица, повреди, причинени от естествено износване, неправилно използване и неправилна поддръжка. Клиентът следва да има предвид, че горепосочените действия може да доведат до становище за неоснователност на рекламация.

  81. При доставка на стоки от сектор "Акумулатори" Потребителят/Клиентът е длъжен да спази абсолютно всички изисквания, посочени в гаранционната карта. Неспазването на включените в гаранцията условия може да доведе до становище за неоснователна рекламация. Привеждането на акумулатори, използвани от таксита или други автомобили, които се използват с професионална цел, се гарантира за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на доставка. Акумулаторите не подлежат на привеждане в съответствие с договора за продажба, когато се установи, че се употребяват в каравани, лодки, яхти, инвалидни колички, за осветление и други области, несъответстващи на тяхното обичайно предназначение.

  VIII. ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ НА САЙТА

  82. Задълженията на „КОКОАУТО БГ“ ЕООД по отношение на стоките предлагани на сайта зависят от съответните споразумения с Вносителите и/или Производителите на продаваните на сайта продукти.

  83. „КОКОАУТО БГ“ ЕООД полага грижа информацията в сайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на публикуваните материали и софтуер.  Някои от публикуваните материали могат да бъдат остарели, като „КОКОАУТО БГ“ ЕООД  не поема отговорност да ги актуализира. „КОКОАУТО БГ“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали и цени.

  84. „КОКОАУТО БГ“ ЕООД и неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност, при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само, от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо „КОКОАУТО БГ“ ЕООД за възможност да възникнат такива вреди.

  85. В случай, че като резултат от използването на този Сайт или материали от него от страна на Потребителя се стигне до възникването на вреди, за които е необходима поправка, ремонт или сервизиране на оборудване, той (Потребителят) поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

  86. При допуснати технически грешки в цената на предлагани на сайта стоки „КОКОАУТО БГ“ ЕООД има право да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение на Потребителя по никакъв начин, освен да възстанови платени от Потребителя суми, ако има такива.                                                                     

  IX. ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

  87. С въвеждането на електронния си адрес в специално разработената за това форма, достъпна на www.kokoauto.bg Клиентът заявява желанието си да получава информационен бюлетин от страна на Търговеца.

  88.  Клиентът може да се откаже от получаването на информационен бюлетин като кликне върху линка за отказ, включен във всяко търговско съобщение от Търговеца. По този начин Клиентът бива изключен от списъка на абонати на информационен бюлетин на Търговеца по автоматичен начин.

  89. Освен по описания по-горе ред, Клиентът може да възрази срещу обработването на личните му данни по този начин, като информира за това Търговеца съобразно реда, предвиден в Политика за поверителност на „КОКОАУТО БГ“ ЕООД - [ТУК].

  X. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

  90. Търговецът се освобождава от отговорност за неизпълнение на договора, явяващо се пряка и непосредствена последица от настъпване на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорни обстоятелства представляват непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

  91. В случай че Tърговецът се позовава на форсмажорни обстоятелства, същият незабавно известява Клиента, че са възникнали пречки от обективен характер, които ще осуетят изпълнението на доставката на стоките.

  92. Търговецът уведомява Клиента за момента на прекратяване на събитието.

  93. В случаите на форсмажорни обстоятелства и доколкото те имат влияние върху сроковете на доставка, съответните срокове се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

  94. В случай, че съответното събитие продължи повече от 2 (два) месеца, двете страни имат право да се откажат от договора.

  XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  95. Дизайнът, структурата и художественото оформление на настоящия интернет сайт, както и неговият програмен код и всички, качени от Търговеца материали и въведени данни, са предмет на регистрирани или нерегистрирани права на интелектуална собственост, а именно – право на търговска марка, авторско право, права върху бази данни и др. – притежавани от Търговеца или неговите партньори (вносители/ производители), предоставили съответната информация.

  96. Доколкото друго не е предвидено в настоящите Общи условия, Клиентът няма право да копира, изменя, публикува, разпространява, продава или прехвърля материали или други данни, качени в сайта, както и неговия програмен код или части от същите.

  XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  97. Относно обработването и защитата на лични данни, можете да се запознаете с Политиката за поверителност на „КОКОАУТО БГ“ ЕООД - [ТУК].

  98. В случай че имате въпроси, свързани с обработването и защитата на Вашите лични данни, можете да се свържете с лицето за контакт по тези въпроси на следния е-mail адрес: kokoautobg@abv.bg.

  XIII. ДРУГИ

  99. Тази Интернет страница е адресирана само към Клиенти и потребители, навършили 18 години.

  100. Наличните линкове и банери на този Сайт, които препращат към други уеб сайтове, собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Търговецът НЕ контролира тези сайтове и НЕ поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

  101. Задължение на Клиента е да опазва предоставените му от Търговеца потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Търговеца за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра.

  102. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени вследствие на умишлено претоварване на електронния магазин със заявки от страна на един или повече Клиенти, както и на вируси или на други увреждащи техниката агенти, които при използването на електронния магазин могат да увредят компютърното оборудване на Клиента, неговите компютърни програми, данни или друго имущество.

  103. Клиентът следва незабавно да уведоми Търговеца в случай на достъп до потребителския му профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност. Търговецът не носи отговорност за вредите, възникнали вследствие на неоправомощен достъп, независимо дали последният е извършен със или без знанието на Клиента.

  104. Недействителността на някоя от клаузите на тези Общи условия не поражда недействителност на останалите разпоредби.

  105. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

  106. Всички спорове по породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени от или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Клиентите могат да използват и платформата за онлайн разрешаване на спорове, достъпна на: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

  107. В случай че споразумение не може да бъде постигнато, всички спорове ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд съобразно българското законодателство или Комисията за защита на потребителите.

  XIV. ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

  108. Дейността на „КОКОАУТО БГ“ ЕООД, осъществявана чрез www.kokoauto.bg, подлежи на контрол от страна на Комисия за защита на потребители /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, със следните координати:

  За КЗП: https://kzp.bg/
  Адрес: гр. София, пл. ”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел. 02/933 0565, факс: 02/9884218, email: info@kzp.bg;

  За КЗЛД: https://www.cpdp.bg/
  Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-519, факс: 02/91-53-525, email: kzld@cpdp.bg;


  XV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

  Настоящите Общи условия влизат в сила на 18.10.2021 г. и стават неразделна част от съдържанието на всеки договор, сключен между Търговеца и Клиента.

   

quality Гарантирано качество consulting Безплатна консултация lowPrice Гарантирано ниски цени customers 100% доволни клиенти delivery Проверка на пратката